ICT เพือโลกในอนาคต

ปัจจุบัน ICT เป็นเครื่องมือจำเป็นในการศึกษาเพื่อโลกที่กำลังย่อส่วน

Advertisements

ICT เพื่อลกอนาคต

ปัจจุบันระบบ ICT เป็นที่ยอมรับและใช้ก้นอย่างกว้างขวาง และเป็นนิยมในการใช้